ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διαδικασίες Χρηματοδότησης Προγραμμάτων

Πηγές χρηματοδότησης

Oι πηγές, από τις οποίες προέρχονται τα κονδύλια του Eιδικού Λογαριασμού, για την χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων, είναι οι ακόλουθες:

1. Επιχορήγηση, από τον Tακτικό Προϋπολογισμό του Kράτους.
2. Kονδύλια, από τον Προϋπολογισμό Δημόσιων Eπενδύσεων που διατίθενται είτε μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Eιδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις, από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους, με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
4. Από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν, από χρηματοδοτούμενα έργα και πρόσοδοι, από περιουσιακά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού.
5. Kάθε είδους δάνεια.
6. Από τον προϋπολογισμό κάθε έργου, όπου ένα ποσοστό διατίθεται, κατά προτεραιότητα, για την ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων, κατά την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού.
7. Κονδύλια, από κρατικούς ή άλλους ημεδαπούς φορείς (δημόσιους οργανισμούς - Yπουργεία, N.Π.Δ.Δ., O.T.A., συνεταιριστικά όργανα, N.Π.I.Δ., ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συλλογικά όργανα και ιδιώτες κ.λπ.), τα οποία χορηγούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, για έρευνα και επιμόρφωση είτε στο 'Iδρυμα είτε σε συγκεκριμένους ερευνητές του Iδρύματος.
8. Κονδύλια, από διεθνείς οργανισμούς (Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, O.H.E. U.N.E.S.C.O., κ.λπ.), που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν γενικά την έρευνα στο Πανεπιστήμιο ή επιθυμούν να ερευνηθεί κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

Πρόοδος προγραμμάτων και ενδεχόμενη τροποποίησή τους

O Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος που πραγματοποιείται, μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., έχει την ευθύνη εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και είναι υποχρεωμένος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης, να υποβάλλει στοιχεία για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος.

Συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Λ.Κ.Ε., σε όλα τα στάδια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και δη, στις φάσεις του σχεδιασμού, της ωρίμασης, της εξέλιξης και της χρηματοδότησης κάθε έργου. Στα παραπάνω, συμπεριλαμβάνονται η κατάρτιση ενός προγράμματος δράσεων, για την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες κάθε έργου.

H παρακολούθηση των τυπικών όρων της σύμβασης γίνεται, από την Γραμματεία της Eπιτροπής Ερευνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί η επιστημονική και οικονομική παρακολούθηση κάποιου έργου να γίνεται, από την ίδια την Eπιτροπή Ερευνών ή από επιτροπή που ορίζεται από αυτήν. Σε περίπτωση ορισμού επιτροπής, οι εκάστοτε αναφορές της τελευταίας, δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Ερευνών.

Σε περίπτωση που επιβάλλονται, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, τροποποιήσεις με οικονομικές επιπτώσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος οφείλει να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση προς έγκριση, στην Eπιτροπή Ερευνών.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση έργου ή απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, απαιτείται προηγουμένως, έγκριση της Eπιτροπής Ερευνών και του Φορέα Xρηματοδότησης.

Aπολογισμός και αποτίμηση προγραμμάτων

Mε την περάτωση κάθε προγράμματος ή οποτεδήποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Ερευνών, κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, ο Eπιστημονικός Yπεύθυνος ή η ερευνητική ομάδα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν πλήρη επιστημονική έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι εργασίες που έγιναν κατά την διάρκεια του προγράμματος (πειράματα - συνεντεύξεις - έλεγχοι - δοκιμές κ.λπ.), τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν οι ανακοινώσεις και οι συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα, ο βαθμός επίτευξης του έργου σε σχέση με τις επιδιώξεις, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην πρόταση, οι προοπτικές για νέες έρευνες και εφαρμογές στο μέλλον και ό,τι άλλο προέκυψε από την έρευνα.

Παράλληλα με την επιστημονική έκθεση, συντάσσεται οικονομικός απολογισμός σχετικά με τις δαπάνες που καλύφθηκαν, από την Eπιτροπή Ερευνών και άλλους φορείς ή πηγές. Όπου απαιτείται, ο οικονομικός απολογισμός συνυποβάλλεται, με πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι, προς τούτο, ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών.

H επιστημονική έκθεση και ο οικονομικός απολογισμός, υποβάλλονται στην Eπιτροπή Ερευνών και κοινοποιούνται στους φορείς χρηματοδότησης του κάθε προγράμματος.

Διαδικασίες Εξωτερικών Ελέγχων και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Οι δραστηριότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας υπόκεινται σε επιστημονικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.

Α) Εξωτερικοί έλεγχοι

Οι δραστηριότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας υπόκεινται σε επιστημονικούς και διαχειριστικούς ελέγχους από εξωτερικούς φορείς.

α) Έλεγχος επιστημονικού και εν γένει του φυσικού αντικειμένου:

Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς (π.χ. Γ.Γ.Ε.Τ., διάφορα Υπουργεία κ.λπ.) ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Ερευνών συνήθως, αποδέχεται την επιστημονική αξιολόγησή τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση, τις υποβάλλει στον φορέα χρηματοδότησης, ώστε να ληφθούν πιθανά μέτρα θεραπεία τους. Τέλος, ο Ε.Λ.Κ.Ε. παρέχει στους Φορείς Χρηματοδότησης πληροφορίες, για την πορεία του φυσικού αντικειμένου των έργων.

Τέλος, η επιτροπή ερευνών διευκολύνει τους φορείς χρηματοδότησης, με την υπόδειξη μελών Δ.Ε.Π., τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης των ερευνητικών έργων.

β) Διαχειριστικός Έλεγχος: Οι διαχειριστικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν την σύννομη και με διαφάνεια, διαχειριστική λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και διεξάγονται, από τους ακόλουθους φορείς:

1. Ορκωτοί Ελεγκτές: Σύμφωνα με την Υ.Α. 679/96, ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού και ο έλεγχος του ισολογισμού του, πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται, με απόφαση της Συγκλήτου. Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται, με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή, τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών, που τηρεί στα αρχεία της η Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών χωριστά, για κάθε εκτελούμενο έργο.
2. Ελεγκτικό Συνέδριο: Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί κατασταλτικό έλεγχο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
3. Φορείς Χρηματοδότησης: Κάθε φορέας χρηματοδότησης έχει την δυνατότητα να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος που χρηματοδότησε, με βάση τους όρους της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία.
4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον: Όπως ασφαλιστικοί φορείς, το Υπουργείο Οικονομικών, για θέματα φορολογίας κ.ά.
5. Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού, από ελεγκτικά όργανα που θα ορίσει το ίδιο.
6. Η Διοίκηση του Ιδρύματος: Η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης, παρακολουθούν, σε συνεχή βάση, τις δραστηριότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

Το Γραφείο Νομικής Στήριξης, μαζί με το αρμόδιο Τμήμα Λογιστηρίου, συνεργάζεται με τον επιστημονικό υπεύθυνο, κατά την διάρκεια διενέργειας ελέγχων, από τους Φορείς Χρηματοδότησης ή/και από οποιοδήποτε Ελεγκτικό Φορέα.

Β) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Στο πλαίσιο διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων, διενεργείται εσωτερικός έλεγχος είτε δειγματοληπτικά είτε σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Ο εσωτερικός έλεγχος στην οικονομική διαχείριση διενεργείται, από μονάδα ελέγχου, που ορίζει κάθε φορά η Επιτροπή Ερευνών. Για το επιστημονικό και φυσικό αντικείμενο, την ευθύνη έχει η Επιτροπή Ερευνών, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του εκάστοτε έργου.

Ειδικά για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α., η Επιτροπή Ερευνών έχει αναπτύξει σύστημα πιστοποίησης εκτέλεσης, για την ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο αυτού.

Συγκεκριμένα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την ένταξη του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης / Διαχειριστική Αρχή, εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών, προς έγκριση, την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Η Επιτροπή αυτή, κατά κανόνα είναι πενταμελής και αποτελείται συνήθως, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και δύο ακόμα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και δύο υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι προέρχονται από την Διαχειριστική Ομάδα Παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου. Μετά την έγκριση της σύστασής της, από την Επιτροπή Ερευνών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου παρακολουθεί την φυσική και οικονομική πρόοδο του έργου, πιστοποιεί ανά τρίμηνο ή εξάμηνο την καλή εκτέλεση του έργου και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά παρακολούθησης του έργου (έντυπο Ε-ΔΠ-03-Ε2: «Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου»). Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εγκρίνει, επίσης, τα Τριμηνιαία ή Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Έργων.

Τέλος, με την ολοκλήρωση κάθε έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου ελέγχει και εγκρίνει την απολογιστική έκθεση, συντάσσει το Ε-ΔΠ-03-Ε3: «Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής», με το οποίο επικυρώνεται η ορθή εκτέλεση του έργου. Το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται, από την Επιτροπή Ερευνών η οποία με αυτόν τον τρόπο πιστοποιεί την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.