ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης

Κάθε δαπάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 679/96, του Οδηγού Χρηματοδότησης, των όρων της σχετικής με κάθε έργο προκήρυξης και της αντίστοιχης σύμβασης, τις αποφάσεις και διαδικασίες που ορίζει η Επιτροπή Ερευνών, καθώς και τις διατάξεις του N.3861/13.07.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Η πληρωμή κάθε είδους δαπάνης γίνεται, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισμό κάθε έργου και μετά από Εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σχετική πίστωση για κάθε δαπάνη. Με την Εντολή του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ζητά την πληρωμή:

- αμοιβής: καταγράφεται το όνομα του δικαιούχου και το ποσό που του αναλογεί, σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό
- εξόδων ερευνών: η εντολή συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που δικαιολογούν τη δαπάνη
- προκαταβολής: υπάρχει η δυνατότητα λήψης προκαταβολών έναντι εξόδων του προγράμματος.