ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Στοιχεία Υπηρεσίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χρήστου Λαδά, αρ. 6 (7ος όροφος).

Τα Τμήματα του Ε.Λ.Κ.Ε. στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη (Ζωγράφου) και εδρεύουν στο ισόγειο και στον 2ο όροφο του κτιρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, πλησίον της Φιλοσοφικής Σχολής, και στο ισόγειο και 1ο όροφο του κτιρίου ΚΕΠΑ, πλησίον της Θεολογικής Σχολής. Ειδικότερα, πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ λειτουργεί στα ακόλουθα σημεία : α) Πανεπιστημιούπολη, κτίριο ΤΥΠΑ ΕΛΚΕ (ισόγειο), β) Χρήστου Λαδά, αριθμός 6, Αθήνα (7ος όροφος), γ) Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, δ) Αττικό Νοσοκομείο, κτίριο ΑΚΙΣΑ και ε) Ψαχνά Ευβοίας (Πρ. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας).
Επισημαίνεται ότι λόγω της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 για την προστασία τόσο των συναλλασσομένων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όσο και των υπαλλήλων της το Πρωτόκολλο θα λειτουργεί σε όλα τα παραπάνω σημεία εκτός από την περίπτωση (δ), κατά τις ώρες 9:00-12.30. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για προσέλευση σε χώρους της Μ.Ο.Δ.Υ., θα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και καθορισμό ραντεβού με τον αρμόδιο ανά περίπτωση υπάλληλο.


Διεύθυνση Ε.Λ.Κ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των Τμημάτων του ΕΛΚΕ πατήστε εδώ.

Οδός: Χρήστου Λαδά 6
Ταχ. Κώδικας (Code no): 105 61
Τηλ. (Tel): 210 - 727 5900
Fax (Χρ. Λαδά 6): 210 - 368 9008
Fax (Πανεπιστημιόπολη): 210 - 727 5010
E-mail: rc[at]elke.uoa.gr

Νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α.
(ΦΕΚ 356 τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-6-2019)

Νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Λ.Κ.Ε./ Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΦΕΚ 3410 τ. Β΄/6.9.2019)

Μονομελή Όργανα Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Είδος Μονομελούς Οργάνου Στοιχεία Οργάνου Νομοθεσία/Πράξεις ορισμού/εκλογής
και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Άρθρο 55 του Ν. 4485/2017

ΦΕΚ τ. Β΄ 3410/6.9.2019

Αρμοδιότητες Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

 • Η νόμιμη εκπροσώπηση του Ε.Λ.Κ.Ε. (δικαστική και εξώδικη)
 • Η υπογραφή εντύπων υποβολής προτάσεων και προσφορών (Έντυπα προτάσεων, Τεχνικά Δελτία, υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά, πληρεξούσια, Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων έργων)
 • Η υπογραφή συμφώνων συνεργασίας
 • Η υπογραφή περιλήψεων προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού καθώς και προσκλήσεων απασχόλησης προσωπικού
 • Η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, προσωπικές αμοιβές κ.λπ.)
 • Η υπογραφή συμβάσεων με φορείς χρηματοδότησης ανεξαρτήτως ποσού
 • Η έκδοση αποφάσεων απευθείας ανάθεσης για τα έργα που δεν είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ο ίδιος
 • Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα έργα που δεν είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ο ίδιος
 • Η υπογραφή δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για τα έργα που δεν είναι ο ίδιος Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε.Ε και του Ε.Ε.Ο. της Ε.Ε.
 • Η υπογραφή συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Κ.Π.Α.
 • Η έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Είδος Μονομελούς Οργάνου Στοιχεία Οργάνου Πράξεις ορισμού/εκλογής
και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς του Τμήματος ΣΕΦΑΑ

ΦΕΚ 97 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23.2.2018

ΦΕΚ τ. Β΄ 3493/18.9.2019

Αρμοδιότητες Αντιπρoέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 • Η υπογραφή συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού (έργου, εργασίας κ.λπ.)
 • Η υπογραφή συμβάσεων υποτροφίας
 • Η υπογραφή συμβάσεων πρακτικής άσκησης
 • Η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων φυσικών προσώπων
 • Η έκδοση αποφάσεων απευθείας ανάθεσης για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
 • Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
 • Η υπογραφή δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
 • Η υπογραφή συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.

Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από οκτώ επιμέρους Τμήματα και ένα αυτοτελές γραφείο σύμφωνα με την από 19.7.2018 Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ τ. Β΄4118/20.9.2018).


Στοιχεία Προϊσταμένων της Διεύθυνσης/ Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
Είδος θέσης ευθύνης Στοιχεία υπαλλήλου Πράξη ορισμού/ Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Π.Μ.Ο.Δ.Υ), η οποία εκτελεί και χρέη Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Ευσταθία Καφεντζή ΦΕΚ τ. Β΄1996/4.6.2018

ΦΕΚ τ. Β΄3426/10.9.2019
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Βασιλική Δημακοπούλου ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7