ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Στοιχεία Υπηρεσίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδρεύει στην Αθήνα, οδό Χρήστου Λαδά 6 στον 7ο όροφο, στην Πανεπιστημιόπολη στον 2ο όροφο και στο ισόγειο του κτηρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ μεταξύ της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής και στην Πανεπιστημιόπολη στο κτήριο ΚΕΠΑ.


Διεύθυνση Ε.Λ.Κ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των Τμημάτων του ΕΛΚΕ πατήστε εδώ.

Οδός: Χρήστου Λαδά 6
Ταχ. Κώδικας (Code no): 105 61
Τηλ. (Tel): 210 - 727 5078
Fax (Χρ. Λαδά 6): 210 - 368 9008
Fax (Πανεπιστημιόπολη): 210 - 727 5010
E-mail: rc[at]elke.uoa.gr

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ

Εξουσιοδοτημένοι από την Επιτροπή Ερευνών με δικαίωμα υπογραφής δυνάμει της από 31/5/2017 απόφασής της
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών,
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
• Έντυπα υποβολής προτάσεων και προσφορών (Έντυπα προτάσεων, Τεχνικά Δελτία, υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά, πληρεξούσια, κτλ.)
• Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων έργων
• Σύμφωνα συνεργασίας
• Περιλήψεις προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού καθώς και προσκλήσεις απασχόλησης προσωπικού
• Συμβάσεις με χρηματοδοτικό φορέα ανεξαρτήτως ποσού / Τροποποιήσεις συμβάσεων
• Σύμβαση προμηθειών-ανάθεση υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού / Τροποποιήσεις συμβάσεων
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών,
Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς
Ιδιωτικά Συμφωνητικά Απασχόλησης Προσωπικού

Στοιχεία υπευθύνων για την οικονομική διαχείριση
και τις διοικητικές πληροφορίες
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Ε. Καφεντζή
Αναπληρώτρια Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Β. Δημακοπούλου