ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις με τις οποίες ο ΕΛΚΕ ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος για αναζήτηση συνεργασιών από τρίτους σε προγράμματα, συναντήσεις εργασίας, ανακοίνωση αποτελεσμάτων κ.λπ. τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά ή/και την ημερομηνία ανακοίνωσης.

Προσκλήσεις Προγραμμάτων. Βρείτε την κατάλληλη προκήρυξη για υποβολή προτάσεων / αιτήσεων σε Φορείς Χρηματοδότησης (εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς) τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε ανά φορέα, κατηγορία προγράμματος, τμήματος ή επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά ή/και την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης / πρόσκλησης.

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς συντηρούν και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσεις δεδομένων με όλες τις σχετικές προσκλήσεις για μελέτες και έργα παροχής υπηρεσιών. Επίσης υπάρχουν Φορείς που προσφέρουν χορηγίες και χρηματοδοτήσεις τόσο σε έρευνες όσο και σε άλλου είδους επιστημονικές δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του έτους χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος.

"Προσκλήσεις για Εμπειρογνώμονες (Call for Experts)" από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένα άτομα για να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προγραμμάτων, προτάσεων, κειμένων κ.λπ. Το περιεχόμενο και η τακτικότητα των προσκλήσεων αυτών ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

Προσκλήσεις για την εύρεση Εξωτερικών Συνεργατών και Εκπαιδευτών (External Staff Recruitment) του Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020.

Για την ευκολότερη και γρηγορότερη αναζήτηση των προσκλήσεων που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν, σάς παρουσιάζουμε στον Πίνακα Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Horizon 2020 τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα κατανεμημένες κατά άξονα, τίτλο, ημερομηνία λήξης και Σχολή/Τμήμα των οποίων τα μέλη Δ.Ε.Π. πιθανώς να ενδιαφέρουν οι εν λόγω προσκλήσεις. Κάθε τίτλος πρόσκλησης οδηγεί στην επίσημη σελίδα του Horizon 2020 όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι προσκλήσεις. Ο πίνακας αυτός θα ενημερώνεται διαρκώς καθώς θα δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις προγραμμάτων.

Επίσης, σας παρουσιάζουμε τον Πίνακα με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για κάθε δράση του Προγράμματος Horizon 2020 στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα και τον Πίνακα με τους Εθνικούς Εκπροσώπους για κάθε δράση του Προγράμματος Horizon 2020.