ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:26/11/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 30928/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 604Χ46ΨΖ2Ν-ΤΜΝ) για τον Κ.Ε. 16837
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 30928/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 604Χ46ΨΖ2Ν-ΤΜΝ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φιλόλογος, με διάρκεια ισχύος από την ανάρτηση της σύμβασης μέχρι 31/03/2021.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 096978/2020 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 23/09/2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ψ5Τ046ΨΖ2Ν-ΛΟ6).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη για την ειδικότητα ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φιλόλογος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16837 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 30928/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φιλόλογος

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (80)
1. 087866/2020 / 78

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (80)
1. 089256/2020 / 75

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
Οι παρακάτω υποψήφιοι δεν πληρούν το απαραίτητο τυπικό προσόν: Εμπειρία έξι (6) μηνών σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα δεν έχουν επισυνάψει έγγραφα προϋπηρεσίας που αποδεικνύουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης [σελ. 6, Αντικείμενο σύμβασης: Ανάπτυξη και διαχείριση φιλολογικών και γλωσσικών ψηφιακών πόρων], σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 11 έως και 13 της εν λόγω πρόσκλησης (30928/2020)
1. 085804/2020
2. 086907/2020
3. 087190/2020
4. 088802/2020
5. 088980/2020

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φιλόλογος, με διάρκεια ισχύος από την ανάρτηση της σύμβασης μέχρι 31/03/2021.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) ή ένσταση η οποία κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα