ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:26/11/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 31915/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΠ946ΨΖ2Ν-9ΤΒ) για τον Κ.Ε. 15434
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 31915/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΠ946ΨΖ2Ν-9ΤΒ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ειδικότητες: 1. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Βιολόγος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού, με διάρκεια ισχύος 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και 2. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού, με διάρκεια ισχύος 4 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 096897/2020 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 22/5/2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΣ6446ΨΖ2Ν-5ΟΚ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για τις ειδικότητες: 1. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Βιολόγος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού και 2. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 15434 και τίτλο: «Γαλακτοκομικά προϊόντα εμπλουτισμένα με φυσικά συστατικά από την Ήπειρο», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Ιωάννα Ανδρεάδου, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 31915/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για τις ειδικότητες.

Ειδικότητα: 1. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Βιολόγος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (62)
1. 091878/2020 / 60

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (62)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα: Π.Ε Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (37)
092845/2020 / 36

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (37)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
086784/2020 / Δεν πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Φαρμακευτικές Επιστήμες με ειδίκευση στα Φυσικά Προϊόντα

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με τους παραπάνω επιλεγέντες, για τις ειδικότητες: 1. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Βιολόγος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού, με διάρκεια ισχύος 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και 2. Π.Ε Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος-Κάτοχος Μεταπτυχιακού, με διάρκεια ισχύος 4 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) ή ένσταση η οποία κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα