ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:26/11/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 30563/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω9ΟΘ46ΨΖ2Β-5ΑΚ) για τον Κ.Ε. 9581
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 30563/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω9ΟΘ46ΨΖ2Β-5ΑΚ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης).

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 096225/2020 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 05/02/2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΜΨ746ΨΖ2Ν-ΥΥΧ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 9581 και τίτλο: «Διαχείριση των εσόδων της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Β ? Παιδιατρική Κλινική, ΝοσοκομείοΠαίδων Π & Α Κυριακού)», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Ηλιοδρομίτη Θωμαΐδου Λωρέττα Δάφνη, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 30563/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (50)
1. 084652/2020 / 49

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (50)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
1. 085714/2020 / Δεν πληροί το απαραίτητο τυπικό προσόν: Εμπειρία δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης
2. 086251/2020 / Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα υποψηφιότητα, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης).

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) ή ένσταση η οποία κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα