ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/01/2019
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή εννέα (9) εκπαιδευτών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 561-2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει εγγράφως ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 561-2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ, στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης αυτών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://www.cce.uoa.gr/ ). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας οι ως άνω πίνακες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλου οργάνου του ΕΚΠΑ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα