ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:09/11/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικών πινάκων της Ιατρικής Σχολής για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστημιακών) υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 065513/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω31846ΨΖ2Ν-ΕΘ2) για την διδασκαλία των μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία: 2ο. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας (Μάθημα: 1. Επιστημιολογία, Ιστορία και ηθική της Ιατρικής), 3ο. Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού (Μάθημα: 1. Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός), 5ο. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Μάθημα: 1. Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ»
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την από 19/07/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΦΨ746ΨΖ2Ν-Ν76) περί καθορισμού των επιστημονικών πεδίων και των μαθημάτων του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

3) Την από 12/06/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΛΞΕ46ΨΖ2Ν-Η9Ω) περί κατανομής 128 θέσεων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέου Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019.

4) Την υπ’ αρ. 065513/2018 (ΑΔΑ: Ω31846ΨΖ2Ν-ΕΘ2 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

5) Την από 12/09/2018 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ω7Τ546ΨΖ2Ν-ΨΓΑ), αναφορικά με τον ορισμό των Τριμελών Επιτροπών του κάθε Τμήματος, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια.

6) Το με αρ. πρωτ. 082730/10.10.2018 έγγραφο του προέδρου της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή κ. Π. Σφηκάκη, με τα συνημμένα αυτού, και με θέμα: Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής των γνωμοδοτήσεων των επιτροπών αξιολόγησης επί των υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» στη 17η Συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 03/10/2018.

7) Την από 17/10/2018 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών με θέμα: Έγκριση προσωρινών πινάκων της Ιατρικής Σχολής για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστημιακών) υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 065513/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω31846ΨΖ2Ν-ΕΘ2) για την διδασκαλία των μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία: 2ο. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας (Μάθημα: 1. Επιστημιολογία, Ιστορία και ηθική της Ιατρικής), 3ο. Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού (Μάθημα: 1. Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός), 5ο. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Μάθημα: 1. Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ» και (ΑΔΑ: 62Α046ΨΖ2Ν-ΡΔ1).

8) Ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί της ανωτέρω απόφασης.

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή των οριστικών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης, ανά επιστημονικό πεδίο, τριών (3) ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστημιακών) υποτρόφων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 03/10/2018 απόσπασμα πρακτικού της 17ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 065513/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης με Κ.Ε. 15199 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής, κος Ναπολέων Μαραβέγιας, ως ακολούθως:

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας (Μάθημα: 1. Επιστημιολογία, Ιστορία και ηθική της Ιατρικής)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 070212/2018 / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ / 92

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)
1. 068773/2018 / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΪΟΣ / 82
2. 068750/2018 / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ / 80
3. 069250/2018 / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ / 71
4. 071093/2018 / ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΙΚΙΑΣ / 55

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού (Μάθημα: 1. Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός Προγραμματισμός)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 067598/2018 / ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ / 65

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)
1. 066536/2018 / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΜΠΟΣ / 42

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών (Μάθημα: 1. Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 070327/2018 / ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΣΚΟΥ / 89

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)
1. 068987/2018 / ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ / 79
2. 070074/2018 / ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΑΚΑ / 68

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους πίνακες των αποκλεισθέντων ως ανωτέρω και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τους παραπάνω επιλεγέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα