ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:08/11/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 077353/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΛΜ46ΨΖ2Ν-Β25)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 077353/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ2ΛΜ46ΨΖ2Ν-Β25) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες: α) ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός με Μεταπτυχιακό και β) ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Τροφίμων, με διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 31.12.2020. Η ημερομηνία λήξης του έργου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 090980/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 10/10/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ω6ΙΓ46ΨΖ2Ν-ΓΜ6).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για τις ειδικότητες: α) ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός με Μεταπτυχιακό και β) ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 14704και τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα προώθησης ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, κος. Νικόλαος Θωμαΐδης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 077353/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για τις ειδικότητες.

1. Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός με Μεταπτυχιακό

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (20)
1. 086196/2018 / ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / 20

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (20)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

2. Ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Τροφίμων

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (46)
1. 085862/2018 / ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΓΓΗ / 41,5

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (46)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τους παραπάνω επιλεγέντες, για τις ειδικότητες: α) ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός με Μεταπτυχιακό και β) ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Τροφίμων, με διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 31.12.2020. Η ημερομηνία λήξης του έργου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα