ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/10/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 067408/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΘΓΜ46ΨΖ2Ν-3Χ6)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 067408/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΘΓΜ46ΨΖ2Ν-3Χ6) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι 31/08/2019.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 081687/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 26/09/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 619Ξ46ΨΖ2Ν-ΦΓΖ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 12369 και τίτλο «Μία ανοιχτή μελέτη φάσης 2 για την αξιολόγηση του από του στόματος χορηγούμενου συνδυασμού του MLN9708 με κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα που απαιτεί συστηματική θεραπεία», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής, κος. ο κος Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 067408/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (80)
1. 068395/2018 / ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ / 78

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (80)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με την παραπάνω επιλεγείσα, για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι 31/08/2019.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα