ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/10/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 052967/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΩ546ΨΖ2Ν-Ξ5Ο)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 052967/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΩ546ΨΖ2Ν-Ξ5Ο) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΤΕ/ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό, με διάρκεια ισχύος τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ή θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 080405/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 09/02/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 7ΧΚΩ46ΨΖ2Ν-ΑΚ5)

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΤΕ/ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 13732 και τίτλο: «Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής με τίτλο “Κλινική εργοσπιρομετρία, άσκηση και αποκατάσταση”», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, κος. Σεραφείμ Νανάς, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 052967/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΤΕ/ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)
1. 067010/2018 / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ / 96,39

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
1. 067683/2018 / ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΟΥ / Δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που είναι απαραίτητο τυπικό προσόν, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με τον παραπάνω επιλεγέντα, για την ειδικότητα: ΤΕ/ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό, με διάρκεια ισχύος τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ή θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα