ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/10/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 065776/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 64Κ846ΨΖ2Ν-Μ0Ζ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 065776/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 64Κ846ΨΖ2Ν-Μ0Ζ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματέας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ή θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 080583/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 20/06/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ Ω7ΕΚ46ΨΖ2Ν-8Θ3).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματέας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 9780 και τίτλο: «Διαχείριση εσόδων από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, ρομποτική χειρουργική και τηλεχειρουργική της Ιατρικής Σχολής"», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, κος. Νικόλαος Νικητέας, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 065776/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματέας

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (73)
1. 075199/2018 / ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / 73

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (73)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
1. 076325/2018 / ΕΛΕΑΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ / Δεν πληροί κάποια από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και πιο συγκεκριμένα: α) εμπειρία τρία (3) ετών στο αντικείμενο γραμματειακής υποστήριξης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. ιατρεία, κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια κτλ), β) εμπειρία στο αντικείμενο της οργάνωσης και υποστήριξης πέντε εκπαιδευτικών σεμιναρίων/συνεδρίων/ εκδηλώσεων.

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την παραπάνω επιλεγείσα, για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματέας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ή θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα