ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/10/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση προσωρινών πινάκων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ.πανεπιστημιακών) υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 065513/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω31846ΨΖ2Ν-ΕΘ2) για την διδασκαλία των μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία: 1ο. Λογοτεχνία και Πολιτισμός (Μαθήματα: 1. Σύγχρονη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, 2. Σύγχρονος Γερμανικός Πολιτισμός), 2ο. Γλωσσολογία (Μαθήματα: 1. Μορφολογία, 2. Λεξικολογία, 3. Συγκριτική Γλωσσολογία), 3ο. Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (Μαθήματα: 1. Εκμάθηση Δεύτερης /Ξένης Γλώσσας, 2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού, 3. Ανάπτυξη Γραπτών Δραστηριοτήτων), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ»
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την από 19/07/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΦΨ746ΨΖ2Ν-Ν76) περί καθορισμού των επιστημονικών πεδίων και των μαθημάτων του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

3) Την από 12/06/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΛΞΕ46ΨΖ2Ν-Η9Ω) περί κατανομής 128 θέσεων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέου Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019.

4) Την υπ’ αρ. 065513/2018 (ΑΔΑ: Ω31846ΨΖ2Ν-ΕΘ2 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

5) Την από 12/09/2018 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ω7Τ546ΨΖ2Ν-ΨΓΑ), αναφορικά με τον ορισμό των Τριμελών Επιτροπών του κάθε Τμήματος, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια.

6) Το με αρ. πρωτ. 080021/26.09.2018 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγήτριας κας. Αικατερίνης Μητραλέξη, με τα συνημμένα αυτού, και με θέμα: Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των γνωμοδοτήσεων των επιτροπών αξιολόγησης επί των υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» στη 2η συνεδρίαση της συνέλευσης του Τμήματος της 26/09/2018.

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης, ανά επιστημονικό πεδίο τριών (3) ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστημιακών) υποτρόφων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 26/09/2018 απόσπασμα πρακτικού της 2ης συνεδρίαση της συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 065513/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης με Κ.Ε. 15199 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής, κος Ναπολέων Μαραβέγιας, ως ακολούθως:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Λογοτεχνία και Πολιτισμός (Μαθήματα: 1. Σύγχρονη Γερμανόφωνη Λογοτεχνία, 2. Σύγχρονος Γερμανικός Πολιτισμός)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 070824/2018 / ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΚΑ / 56

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Γλωσσολογία (Μαθήματα: 1. Μορφολογία, 2. Λεξικολογία, 3. Συγκριτική Γλωσσολογία)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 069717/2018 / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ / 44

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (Μαθήματα: 1. Εκμάθηση Δεύτερης /Ξένης Γλώσσας, 2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού, 3. Ανάπτυξη Γραπτών Δραστηριοτήτων)

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ονοματεπώνυμο /Σύνολο Μορίων (92)
1. 070827/2018 / ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ / 66

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (92)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους πίνακες των αποκλεισθέντων ως ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ().

Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΚΠΑ, με απόφασή του θα εγκρίνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εγκρίνονται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΚΠΑ μετά την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων. Η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα