ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:10/08/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 047147/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΑΒ46ΨΖ2Ν-046)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 047147/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΑΒ46ΨΖ2Ν-046) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με διάρκεια ισχύος (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ν. 4387/2016 ή θα συνεχίσει τη λειτουργία του μετά τη λήξη της σύμβασης για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 065865/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 26/10/2017 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΔΞΩ46ΨΖ2Ν-ΟΘΨ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 13118 και τίτλο «Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων και οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)-Στρατηγικό μανατζμεντ», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Χρήστος Πιτέλης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 047147/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (120)
1. 058453/2018 / ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗ / 112

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (120)
1. 057617/2018 / ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΜΠΙΣΤΑ / 103

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
1. 058424/2018 / ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗ / Δεν πληροί ένα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που είναι η εμπειρία των δώδεκα (12) μηνών σε προγράμματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
2. 059093/2018 / ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ / Δεν πληροί ένα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που είναι η εμπειρία των δώδεκα (12) μηνών σε προγράμματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
3. 058148/2018 / ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ / Δεν πληροί ένα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που είναι η εμπειρία των δώδεκα (12) μηνών σε προγράμματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
4. 056770/2018 / ΦΛΩΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΚΑΝΗ / Δεν πληροί ένα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που είναι η εμπειρία των δώδεκα (12) μηνών σε προγράμματα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι κλήθηκαν εκ παραδρομής σε συνέντευξη και μετά τη διαπίστωση ότι δεν πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δεν βαθμολογήθηκαν περαιτέρω.

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με την παραπάνω επιλεγείσα, με διάρκεια ισχύος (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ν. 4387/2016 ή θα συνεχίσει τη λειτουργία του μετά τη λήξη της σύμβασης για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σημειώνεται επίσης ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 17 Αυγούστου 2018, ως εκ τούτου το ως άνω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται στην προθεσμία υποβολής των ενστάσεων.

Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα