ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:09/08/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 053607/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΔΧΥ46ΨΖ2Ν-2ΒΜ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 053607/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΔΧΥ46ΨΖ2Ν-2ΒΜ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, για την ειδικότητα: Τ.Ε. Τεχνολόγος Γεωπονίας.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 066084/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 04/07/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΡ6Σ46ΨΖ2Ν-ΘΜΜ), για το έργο με Κ.E. 14684 και τίτλο «Μελέτη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και παροχή ερευνητικών υπηρεσιών (Investigation of bioactive natural products and provision of research services)».

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: Τ.Ε. Τεχνολόγος Γεωπονίας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 14684 και τίτλο «Μελέτη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και παροχή ερευνητικών υπηρεσιών (Investigation of bioactive natural products and provision of research services)», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, κος Βασίλειος Ρούσσης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 053607/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: Τ.Ε. Τεχνολόγος Γεωπονίας

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (110)
1. 060665/2018 / ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΗΤΟΥ / 45

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (110)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: Τ.Ε. Τεχνολόγος Γεωπονίας, με την παραπάνω επιλεγείσα, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 17 Αυγούστου 2018, ως εκ τούτου το ως άνω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται στην προθεσμία υποβολής των ενστάσεων.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα