ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:09/08/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 046322/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧ4446ΨΖ2Ν-ΕΕΥ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 046322/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧ4446ΨΖ2Ν-ΕΕΥ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου 30/09/2020, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρός-Παθολόγος.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 066573/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 04/04/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 6ΨΦ146ΨΖ2Ν-Ρ3Φ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρός-Παθολόγος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 14000 και τίτλο «Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοικτή, φάσης 3 μελέτη του συνδυασμού nivolumab & ipilimumab έναντι του συνδυασμού οξαλιπλατίνης και φθοριοπυριμιδίνης σε άτομα με προηγουμένως μη αντιμετωπισμένο, προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, κος Μιχαήλ Καραμούζης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 046322/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρός-Παθολόγος

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)
1. 050763/2018 / ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΛΙΛΑΣ / 100

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη ανάθεσης έργου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρός-Παθολόγος, με τον παραπάνω επιλεγέντα, με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου 30/09/2020.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από 13 έως 17 Αυγούστου 2018, ως εκ τούτου το ως άνω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται στην προθεσμία υποβολής των ενστάσεων.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα