ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/07/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 034315/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΙ8Υ46ΨΖ2Ν-Τ9Η)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 034315/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΙ8Υ46ΨΖ2Ν-Τ9Η) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικού.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 055979/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 14/02/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: Ω5ΛΡ46ΨΖ2Ν-ΡΣΦ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικού, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 1894 και τίτλο: «Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιακή Λέσχη)», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, κα Ελένη Καραμολέγκου, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 034315/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικού

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (60)
1. 046295/2018 / ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / 44,5

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (60)
1. 045342/2018 / ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / 44
2. 046256/2018 / ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΙΤΣΗ / 43,5
3. 044244/2018 / ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΚΑ / 43
4. 046549/2018 / ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ / 42,5
5. 046323/ 2018 / ΙΑΣΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ / 42
6. 046296/2018 / ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΓΚΑ / 41,5
7. 046048/2018 / ΖΑΦΕΙΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ / 41
8. 043648/2018 / ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΑ / 15

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο
1. 046050/2018 / ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΕΜΠΕΣΗ / Δεν διαθέτει πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ
2. 046289/2018 / ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΛΑ / Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
3. 044755/2018 / ΜΑΡΙΑ – ΕΛΒΙΝΑ ΝΙΠΗ / Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
4. 044580/2018 / ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
5. 044585/2018 / ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικού, με την παραπάνω επιλεγείσα.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα