ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/07/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 046213/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΜΥ46ΨΖ2Ν-ΠΔΖ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 046213/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΜΥ46ΨΖ2Ν-ΠΔΖ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 056130/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 18/04/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΑ3846ΨΖ2Ν-Ο6Τ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 11995 και τίτλο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση "Αειφόρος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος"», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, κύριος Ματθαίος Σανταμούρης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 046213/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.
Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (115)
1. 051053/2018 / Χρυσίδα Λυμπεροπούλου / 113

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (115)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης, με την παραπάνω επιλεγείσα.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα