ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:05/07/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 044044/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤ2Π46ΨΖ2Ν-ΨΟΙ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 044044/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤ2Π46ΨΖ2Ν-ΨΟΙ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου, με την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικού, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ν. 4387/2016 ή θα συνεχίσει τη λειτουργία του μετά τη λήξη της σύμβασης για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 052168/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 31/01/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΝΖ046ΨΖ2Ν-ΒΓΖ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικού, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 6090 και τίτλο «Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην βιοστατιστική», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, κυρία Ελένη-Κλεάνθη (Κλέα) Κατσουγιάννη, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 044044/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικού

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (120)
1. 049829/2018 / ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΚΡΗ / 117,70

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (120)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικού με την παραπάνω επιλεγείσα, με διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΜΣ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο θα επανιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ν. 4387/2016 ή θα συνεχίσει τη λειτουργία του μετά τη λήξη της σύμβασης για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα