ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 026682/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ8Ρ46ΨΖ2Ν-Τ6Φ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 026682/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ8Ρ46ΨΖ2Ν-Τ6Φ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση της αρχικής σύμβασης, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 047477/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 10/01/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΓΥ546ΨΖ2Ν-5Μ1).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 9518 και τίτλο «Ενίσχυση την Μονάδας Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, κος Μιχάλης Κουτσιλιέρης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 026682/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (101)
1. 038725/2018 / ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΝΕΖΟΣ / 101

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (101)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτηση της αρχικής σύμβασης, για την ειδικότητα ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος, με τον παραπάνω επιλεγέντα.


Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα