ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 030975/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΖΧ46ΨΖ2Ν-53Μ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 030975/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΖΧ46ΨΖ2Ν-53Μ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με διάρκεια ισχύος τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολογίας.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 044831/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 31/01/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΚΨΜ46ΨΖ2Ν-ΒΦΡ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολογίας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 13373, τίτλο: «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Σχολική Ψυχολογία»», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, κα. Χρυσή Χατζηχρήστου, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 030975/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολογίας

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)
1. 041300/2018 / ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / 83

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)
1. 041301/2018 / ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ / 39

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με διάρκεια ισχύος τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολογίας, με την παραπάνω επιλεγείσα.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα