ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Αποδοχή του με αριθ. πρωτ. 045268/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, αναφορικά με την ένσταση της Μαρίας Κοκκινιάς επί των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. 013108/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 619946ΨΖ2Ν-ΑΘΚ) (σχ. η από 09.05.2018 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με ΑΔΑ: ΩΗΦ646ΨΖ2Ν-ΙΑΛ)
.........................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα