ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/05/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Το με αριθμ. Πρωτ. 035047/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για α) την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ. 010130/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΣ246ΨΖ2Ν-ΔΤΩ), β) τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και γ) την εισήγηση για την επιλογή του πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 7641
............................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα