ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/05/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Το με αριθμ. Πρωτ. 035054/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για α) την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ. 010129/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω9Ζ046ΨΖ2Ν-ΑΙ7), β) τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και γ) την εισήγηση για την επιλογή του πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 9806
.........................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα