ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/05/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Το με αριθμ. Πρωτ. 038096/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για α) την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ. 022424/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9ΑΘ46ΨΖ2Ν-3ΙΜ), για επιλογή ενός (1) Συνεργάτη Ειδικότητας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού β) τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και γ) την εισήγηση για την επιλογή του πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 9604:
...........................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα