ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/05/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 86610/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ψ1Ο46ΨΖ2Ν-5ΝΘ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 086610/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ψ1Ο46ΨΖ2Ν-5ΝΘ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος δύο (2) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικά, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Επιστημονική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διοικητικής Επάρκειας»

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 034594/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 27/09/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΨ0846ΨΖ2Ν-61Τ). Ειδικότερα, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η Συνεδρίαση της 23/03/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΓΙ46ΨΖ2Ν-Τ4Γ): α) ενέκρινε το υπ’ αριθ. 021869/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου με Κ.Ε. 6948 και τίτλο «Έσοδα από διεξαγωγή σεμιναρίου», σύμφωνα με το οποίο διαμορφώθηκε ο τελικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων για την ειδικότητα και β) αποφάσισε τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου με την πρώτη σε κατάταξη υποψήφια κυρία ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε την κυρία ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ να προσέλθει για να καλύψει τη θέση απασχόλησης. Ωστόσο η κυρία ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απάντησε γραπτώς (email της 30/04/2018) ότι δεν αποδέχεται τη θέση για προσωπικούς λόγους. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τη δεύτερη σε σειρά κατάταξης υποψήφια κυρία ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ προκειμένου να καλυφτεί η θέση, και ως εκ τούτου εισηγείται την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τη συγκεκριμένη υποψήφια.

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Επιστημονική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διοικητικής Επάρκειας», για το έργο με Κ.Ε. 6948 και τίτλο «Έσοδα από διεξαγωγή σεμιναρίου», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 086610/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ψ1Ο46ΨΖ2Ν-5ΝΘ) και β) τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος δύο (2) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικά, με την κυρία ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ στη θέση της κυρίας ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα