ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:16/04/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 018173/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞ3Τ46ΨΖ2Ν-Π7Μ)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 018173/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞ3Τ46ΨΖ2Ν-Π7Μ) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια ισχύος δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορικής.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 026728/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 04/01/2018 απόφαση της 49ης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: Ω6Χ346ΨΖ2Ν-7ΟΨ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 14616 και τίτλο: «Συμμετοχή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο Hellas-Ch», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κος Δημήτριος Συβρίδης, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 018173/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορικής
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (50)
1. 022000/20108 / ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΕΡΤΙΡΗ / 48

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (50)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια ισχύος δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα