ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/03/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 003616/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65Ξ946ΨΖ2Ν-ΣΛ2)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 003616/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65Ξ946ΨΖ2Ν-ΣΛ2) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του ισχύοντος ΦΕΚ του ΠΜΣ για την ειδικότητα: 1. Διαχειριστής Έργου.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 016861/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 04/10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 7ΞΕΡ46ΨΖ2Ν-ΚΤΘ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την ειδικότητα: 1. Διαχειριστής Έργου, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 7663 και τίτλο: «Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του εργαστηρίου ιατρικής φυσικής "Ακτινοφυσική"», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής, Ε. Γεωργίου, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 003616/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

Ειδικότητα: 1. Διαχειριστής Έργου

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (650)
1. 012012/2018 / ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΕΛΣΩΝ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ / 650

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (650)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με διάρκεια ισχύος 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του ισχύοντος ΦΕΚ του ΠΜΣ με τον παραπάνω υποψήφιο.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα