ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/03/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 000022/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΨΛ46ΨΖ2Ν-277)
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθ. 000022/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΨΛ46ΨΖ2Ν-277) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου: α) με διάρκεια ισχύος 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως 24 μήνες για την ειδικότητα 1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φ.Π.Ψ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και β) με διάρκεια ισχύος 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως 24 μήνες για την ειδικότητα 2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 014325/2018 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 13/09/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 9Κ5Σ46ΨΖ2Ν-ΖΚΨ).

Αποφασίζει

α) Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για τις ειδικότητες: 1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φ.Π.Ψ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και 2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 9581 και τίτλο: «Διαχείριση των εσόδων της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Π & Α Κυριακού)», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λωρέττα Ηλιοδρομίτη-Θωμαΐδου, στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 000022/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων (με σειρά κατάταξης), β) Πίνακας επιλαχόντων (με σειρά κατάταξης) και γ) Πίνακας αποκλειομένων για την ειδικότητα.

- Ειδικότητα: 1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φ.Π.Ψ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (285)
1. 010032/2018 / ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΛΕΒΑ / 279

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (285)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

- Ειδικότητα: 2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)
1. 010911/2018 / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / 100

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο / Σύνολο Μορίων (100)

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

β) Εγκρίνει τους άνω πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και αποκλεισθέντων και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: α) με διάρκεια ισχύος 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως 24 μήνες για την ειδικότητα 1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φ.Π.Ψ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και β) με διάρκεια ισχύος 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως 24 μήνες για την ειδικότητα 2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με τους παραπάνω επιλεγέντες υποψηφίους.

Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ (). Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της άνω προθεσμίας οι πίνακες επιλεγέντες καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα