ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/01/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικού πρακτικού απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 73304/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΒ3Γ46ΨΖ2Ν-Σ1Α) μετά από εξέταση συμπληρωματικής ένστασης
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ’ αριθμ.73304/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΒ3Γ46ΨΖ2Ν-Σ1Α και ΑΔΑ: ΨΦΟΓ46ΨΖ2Ν-Χ6Ε) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων κτηρίων του ΕΚΠΑ, διάρκειας τεσσάρων μηνών (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως 10 μήνες.
2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 95851/2017 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 29/11/2017 απόφαση (43η συν. 2017) της Επιτροπής Ερευνών με ΑΔΑ: 6ΓΛ346ΨΖ2Ν-ΦΝ3.
3) Την από 13.12.2017 Απόφαση της 45ης συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ Ω0ΜΕ46ΨΖ2Ν-8ΩΘ) με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξη των υποψηφίων στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
5) Την με αριθμ. πρωτ. 97872/20.12.2017 Ένσταση του Λουλεζίμ Μπάλλη
6) Την με αριθμ. πρωτ. 97936/20.12.2017 Ένσταση της Γκούνη Αργυρώς
7) Το από 3.1.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων με το οποίο αξιολογήθηκαν οι αιτιάσεις ως προς τις άνω ενστάσεις κατά του με αριθμ. πρωτ. 95851/2017 Πρακτικού Επιλογής και Αξιολόγησης προσωπικού και της από 13.12.2017 Απόφαση της 45ης συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ Ω0ΜΕ46ΨΖ2Ν-8ΩΘ).
8) Την από 4.1.2018 Απόφαση της 49ης συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ ΩΡΦΥ46ΨΖ2Ν-Ο0Ζ) με το οποίο εγκρίθηκε το από 3.1.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.73304/2017 πρόσκλησης.
9) Το από 10.1.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων με το οποίο αξιολογήθηκε η συμπληρωματική ένσταση του Λουλεζίμ Μπάλλη με αριθμ. πρωτ. 99120/22.12.2017, με την οποία ζητείται η επαναξιολόγηση της αίτησής του ως προς την εκ νέου καταμέτρηση των μορίων του ως προς το κριτήριο εμπειρίας. Συγκεκριμένα με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Ενστάσεων αναφέρει ότι η συμπληρωματική ένσταση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και πρέπει να κριθεί στην ουσία της. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Ενστάσεων “Ο ενιστάμενος Λουλεζίμ Μπάλλης (αρ.πρωτ.97872/20.12.2017& αρ.πρωτ.99120/22.12.2017), με την ένστασή του, αιτείται την επαναξιολόγηση του φακέλου του με το αιτιολογικό ότι δεν έχει μοριοδοτηθεί ορθά ως προς την προϋπηρεσία του στον τομέα της καθαριότητας. Η ένστασή του έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα γι’ αυτό πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της. Σύμφωνα με την από 13/12/2017 Απόφαση της 45ης συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ Ω0ΜΕ46ΨΖ2Ν-8ΩΘ) και την από 4.1.2018 Απόφαση της 49ης συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ ΩΡΦΥ46ΨΖ2Ν-Ο0Ζ) ο κ. Λουλεζίμ Μπάλλης έλαβε 30 μόρια. Η Επιτροπή Ενστάσεων μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας λάβει υπόψη την με αρ.πρω.99120/22.12.2017 συμπληρωματική ένστασή του αποφασίζει να αξιολογήσει ενδελεχώς το φάκελο του ενισταμένου καθώς το αιτιολογικό της ένστασής του, αποφασίζοντας ότι είναι μη ορθή η μοριοδότησή του ως προς την προϋπηρεσία. Από τον έλεγχο της υποβαλλόμενης πρότασης με αρ.πρωτ. 86022/20.11.2017 και των λοιπών συνυποβαλλόμενων με αυτή δικαιολογητικών, προκύπτει ότι ο ενιστάμενος υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πλήν της υπεύθυνης δήλωσης για το χρονικό διάστημα που απασχολείτο στον τομέα της καθαριότητας και τον τόπο της απασχόλησής του. Ωστόσο, η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώνει μετά από ενδελεχή έλεγχο ότι στον κατάλογο ενσήμων ΙΚΑ που έχει προσκομίσει με την αίτηση αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας που αποδεικνύεται ότι έχει απασχοληθεί στον τομέα της καθαριότητας, οι ημέρες απασχόλησης του ενιστάμενου ως προσωπικό καθαριότητας και ο φορέας που αυτή η προυπηρεσία έχει διανυθεί. Ως εκ τούτου αποφασίζει ότι η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του ενιστάμενου είναι ήσσσονος σημασίας, καθώς η προυπηρεσία αποδεικνύεται με τα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η προσκόμιση αυτής δεν θα μετέβαλε την αξιολόγησή τους. Ως εκ τούτου η μη προσμέτρηση των ενσήμων αυτού θα ήταν καταχρηστική, αφού όλα τα στοιχεία που ζητούνται να δηλωθούν με την υπεύθυνη δήλωση αποδεικνύονται από την προσκομιζόμενη βεβαίωση ΙΚΑ και τα λοιπά δικαιολογητικά. Από την εκ νέου καταμέτρηση των μορίων του ως προς το κριτήριο προϋπηρεσίας βάσει της βεβαίωσης ΙΚΑ προκύπτει ότι έχει έχει απασχοληθεί πάνω από 36 μήνες με την ειδικότητα του καθαριστή και έτσι λαμβάνει το σύνολο των 36 μορίων για την εμπειρία και 20 μόρια από το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά του. Επομένως ο ενιστάμενος μετά από την εξέταση της συμπληρωματικής ένστασής του λαμβάνει συνολικά 56 μόρια.” Αφού η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έλαβε υπόψη της τις αιτιάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων,
Αποφασίζει

Να αποδεχτεί το από 10.1.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Εντάσεων ως προς την αξιολόγηση της με αριθμ. πρωτ. 99120/22.12.2017 συμπληρωματικής Ένστασης του κου Λουλεζίμ Μπάλλη και να κάνει δεκτή την ένσταση αυτού. Ως εκ τούτου οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σε εκτέλεση της με αριθμ. 73304/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΒ3Γ46ΨΖ2Ν-Σ1Α) για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων κτηρίων του ΕΚΠΑ, διάρκειας τεσσάρων μηνών (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως 10 μήνες έχει ως ακολούθως:

κατάταξη αρ. πρωτ. Ονοματεπώνυμο Μόρια
1. 89101/2017 ΜΠΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 67
2. 87737/2017 ΠΙΡΠΙΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 56
3. 88870/2017 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 56
4. 88885/2017 ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 56
5. 89004/2017 KARABINA LULJETA 56
6. 90201/2017 ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56
7. 86022/2017 ΜΠΑΛΛΗΣ ΛΟΥΛΕΖΙΜ 56
8. 86229/2017 ΚΑΡΑΔΕΝΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 54
9. 89121/2017 ΚΑΡΔΑΡΗ ΓΕΩΔΗΜΗΤΡΑ 52
10. 89117/2017 ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49
δέκα (10) πρώτους σε σειρά κατάταξης
Επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης τους:
11. 85548/2017 ΓΚΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 42
12. 85410/2017 ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41
13. 87439/2017 ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 35
14. 87023/2017 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34,50
15. 90969/2017 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 34
16. 88369/2017 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33
17. 88377/2017 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 27
18. 88871/2017ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας προκειμένου να συνάψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα