ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:04/12/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 73160/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΗΒΣ46ΨΖ2Ν-6ΞΓ)
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης (με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μέχρι τη λήξη του έργου) με την
κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, μοναδική υποψήφια για την ειδικότητα "Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος - Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας",
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 73160/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 7ΗΒΣ46ΨΖ2Ν-6ΞΓ, εφόσον α) οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού προβλέπονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του συγκεκριμένου έργου β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του και γ) το ύψος των αποδοχών τους θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια αυτών.
Σημειώνεται ότι η ενδιαφερομένη δύναται να υποβάλει εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή της.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα