ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:01/12/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 55856/2017 προκήρυξης υποτροφιών για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "Ενίσχυση Εστιών Αριστείας Έργο 3: Μελέτη της δομής και λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων και μεταβολομική μελέτη συστημάτων"
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού, αποφασίζει την σύναψη υποτροφίας με την κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΥ, για το διδακτορικό σχετικά με την "Μελέτη της δομής και λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων" και την κ. ΗΛΙΑΝΑ ΖΑΝΤΖΑ, για το διδακτορικό σχετικά με την "Μεταβολομική μελέτη συστημάτων", υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα επιλεγούν δυνάμει των τυπικών διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 55856/2017 προκήρυξη υποτροφιών με ΑΔΑ: 6Π1Α46ΨΖ2Ν-5ΑΛ εφόσον α) οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού προβλέπονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του συγκεκριμένου έργου β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής τους και γ) το ύψος των αποδοχών τους θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ' όλη την διάρκεια αυτών.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα