ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/11/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 55849/2017 προκήρυξης υποτροφιών για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών και σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων» με ΚΕ 14315
.......................................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης υποτροφίας με την κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, για το διδακτορικό με αντικείμενο: «Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών» και την κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ, για το διδακτορικό με αντικείμενο «Σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων», υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα επιλεγούν δυνάμει των τυπικών διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 55849/2017 προκήρυξη υποτροφιών με ΑΔΑ: Ψ6Φ546ΨΖ2Ν-ΕΝΔ εφόσον .................
.............................................................
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα