ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/11/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 55857/2017 προκήρυξης υποτροφιών για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υγρή βιοψία -Μοριακή διάγνωση καρκίνου» με ΚΕ 14322
................................................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποδέχεται την απόρριψη των αιτήσεων της κας Νίκης -Διονυσίας Διαμαντοπούλου και κας Στυλιανής Ρηγόγλου για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και

αποφασίζει την σύναψη σύμβασης υποτροφίας με την κα ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, για το διδακτορικό με αντικείμενο: «Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης μονήρων κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και αντίστοιχο ctDNA και κλινική αξιολόγηση της ετερογένειάς τους στον καρκίνο μαστού» και την κα ΑΛΙΚΗ ΝΤΖΙΦΑ, για το διδακτορικό με αντικείμενο «Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης μονήρων κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και αντίστοιχο ctDNA και κλινική αξιολόγηση της ετερογένειάς τους στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC)», υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα επιλεγούν δυνάμει των τυπικών διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 55857/2017 προκήρυξη υποτροφιών με ΑΔΑ: 7ΔΡ046ΨΖ2Ν-ΠΒΤ εφόσον ..............................................
.............................................................
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα