ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/11/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 55848/2017 προκήρυξης υποτροφιών για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Τεχνικές ανάλυσης χωροχρονικών δεδομένων και δυναμικών πολύπλοκων δεδομένων» με ΚΕ 14326
..........................................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης υποτροφίας με τον κ. ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, για το διδακτορικό σχετικά με το αντικείμενο: «Τεχνικές ανάλυσης χωροχρονικών δεδομένων», υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα επιλεγούν δυνάμει των τυπικών διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 55848/2017 προκήρυξη υποτροφιών με ΑΔΑ: ΩΣ9Ψ46ΨΖ2Ν-ΑΣΣ εφόσον ...............................
..........................................................
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα