ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/10/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων βάσει του υπ’ αριθ. 69884/2017 πρακτικού του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 54814/20.07.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ) για απασχόληση με σύμβαση έργου ακαδημαϊκών υποτρόφων για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα: [1. Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων και Δοκιμίων με έμφαση στο Λογοτεχνικό Είδος, 2. Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών ΙΙ: Ποίηση, 3. Νέες Τεχνολογίες στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, 4. Συγκριτική Γλωσσολογία] των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» - ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ανακοινώνεται, το με αριθμό πρωτοκόλλου 69884/25.09.2017 διαβιβαστικό του φακέλου των υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 54814/20.07.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ) για απασχόληση με σύμβαση έργου ακαδημαϊκών υποτρόφων για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα από τα μαθήματα: [1. Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων και Δοκιμίων με έμφαση στο Λογοτεχνικό Είδος, 2. Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών ΙΙ: Ποίηση, 3. Νέες Τεχνολογίες στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, 4. Συγκριτική Γλωσσολογία,] των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» - ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σύμφωνα με την από 20/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσσας και Φιλολογίας με θέμα: “Έγκριση των γνωμοδοτήσεων των Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης για τις υποψηφιότητες θέσεων «Απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες»” εγκρίθηκαν οι προτάσεις των επιτροπών ως εξής:

Μάθημα 1. Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων και Δοκιμίων με έμφαση στο Λογοτεχνικό Είδος
Α.Α. Αρ. Πρωτ. / Ονοματεπώνυμο / Μόρια
1. 62799/23.08.2017 / Κοσμάς Ρασπίτσος / 87

Μάθημα 2. Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών ΙΙ: Ποίηση
Α.Α. Αρ. Πρωτ. / Ονοματεπώνυμο / Μόρια
2. 61712/09.08.2017 / Νικόλαος - Ιωάννης Κοσκινάς / 92

Μάθημα 3. Νέες Τεχνολογίες στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας
Μοναδικός υποψήφιος ο κ. Ευθύμιος Λεοντίδης με αρ. πρωτ. 63558/23.08.2017. Ο υποψήφιος δεν προτείνεται διότι με βάση την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ) και τον συνοπτικό πίνακα περιγραφής μαθημάτων η γλώσσα διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος είναι η Γερμανική. Ο υποψήφιος από τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε δεν διαθέτει κανένα επίπεδο γλωσσομάθειας για την αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος στη Γερμανική Γλώσσα.
Ως εκ τούτου, με το από 20/09/2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η συνέλευση επιβεβαιώνει την επαναπροκήρυξη του μαθήματος Συγκριτική Γλωσσολογία.

Μάθημα 4. Συγκριτική Γλωσσολογία
Για το μάθημα Συγκριτική Γλωσσολογία υπήρξε η αίτηση του κ. Γιάννη Ζυγανιτίδη και σχέδιο μαθήματος με αρ. πρωτ. 64596/31.08.2017 και αρ. πρωτ. 66032/07.09.2017 αντίστοιχα, τα οποία σύμφωνα με τις ημερομηνίες της προκήρυξης ήταν εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αξιολογήθηκαν.
Η Γενική Συνέλευση του τμήματος, με το από 20/09/2017 πρακτικό, αποφασίζει την επαναπροκήρυξη του μαθήματος Νέες Τεχνολογίες στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας, εφόσον δοθεί αντίστοιχη δυνατότητα, μιας και η θέση απέβη άγονη λόγω του ότι ο μοναδικός υποψήφιος δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, και αφού έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω, επί τη βάσει του από 20/09/2017 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης έργου, για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στα εξής μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους:
- Κοσμάς Ρασπίτσος για το μάθημα 1. Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων και Δοκιμίων με έμφαση στο Λογοτεχνικό Είδος και
- Νικόλαος - Ιωάννης Κοσκινάς για το μάθημα 2. Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών ΙΙ: Ποίηση,
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» - ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εφόσον α) η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού προβλέπεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του συγκεκριμένου έργου β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού και η κείμενη νομοθεσία για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του και γ) το ύψος των αποδοχών του θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα