ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:09/10/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων βάσει του υπ' αριθ. 67298/2017 πρακτικού, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 57578/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 70Η346ΨΖ2Ν-ΥΔΞ) για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στην ειδικότητα Α1. «Στέλεχος Διαχείρισης, Οργάνωσης και Υποστήριξης της υλοποίησης του έργου» και ενός (1) ατόμου στην ειδικότητα Α2. «Πληροφορικός»
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 57578/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 70Η346ΨΖ2Ν-ΥΔΞ) για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στην ειδικότητα Α1. «Στέλεχος Διαχείρισης, Οργάνωσης και Υποστήριξης της υλοποίησης του έργου» και ενός (1) ατόμου στην ειδικότητα Α2. «Πληροφορικός», διάρκειας έως 30/09/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου «Διάθεση Υποδομών του ΕΚΠΑ στο ΕΑΠ» με ΚΕ 13836 και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
το με αριθμό πρωτοκόλλου 67298/13.09.2017 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 26/07/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (26η συν.) και ΑΔΑ: ΩΒΡΚ46ΨΖ2Ν-ΩΤΡ.
............................................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως 30/09/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με τους : ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, μοναδική υποψήφια στην ειδικότητα Α1. «Στέλεχος Διαχείρισης, Οργάνωσης και Υποστήριξης της υλοποίησης του έργου» και ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ μοναδικό υποψήφιο στην ειδικότητα Α2. «Πληροφορικός», εφόσον α) οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού προβλέπονται στο εγκεκριμένο τεχνικό
...........................
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά, 7ος όροφος και Κτήριο ΤΥΠΑ Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα