ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:02/09/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Ε?γκριση απασχο?λησης στο πλαι?σιο της υπ’αρ. 61164/2017 Προ?σκλησης Εκδη?λωσης Ενδιαφε?ροντος για απασχο?ληση προσωπικου? με συ?μβαση εργασι?ας ορισμε?νου χρο?νου για την κα?λυψη αναγκω?ν καθαρισμου? χω?ρων του ΕΚΠΑ, δια?ρκειας ενο?ς (1) μηνο?ς με δυνατο?τητα ανανε?ωσης ενο?ς (1) μη?να χωρι?ς δυνατο?τητα περαιτε?ρω ανανε?ωσης, βα?σει της απο? 25-07-2017 απο?φασης της Πανεπιστημιακη?ς Συγκλη?του
Ανακοινω?νεται, σε συνε?χεια της υπ. αριθμ. 61164/2017 (ΑΔΑ:Ω1ΥΑ46ΨΖ2Ν-1ΞΙ) προ?σκλησης εκδη?λωσης ενδιαφε?ροντος, για απασχο?ληση προσωπικου? με συ?μβαση εργασι?ας ορισμε?νου χρο?νου για την κα?λυψη αναγκω?ν καθαρισμου? χω?ρων του ΕΚΠΑ, δια?ρκειας ενο?ς (1) μηνο?ς με δυνατο?τητα ανανε?ωσης ενο?ς (1) μη?να χωρι?ς δυνατο?τητα περαιτε?ρω ανανε?ωσης, το υπ. αριθμ. 64234/2017 Πρακτικο? της Επιτροπη?ς Αξιολο?γησης των προτα?σεων που ορι?στηκε με την απο? 23.08.2017 απο?φαση της Επιτροπη?ς Ερευνω?ν του Πανεπιστημι?ου Αθηνω?ν (ΑΔΑ: ΩΙ9Γ46ΨΖ2Ν-Ε67).
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα