ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/08/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 04353/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στην ειδικότητα Θεματικοί Υπεύθυνοι δράσεων 1 & 2 στο πρόγραμμα «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει την σύναψη σύμβασης έργου διάρκειας ανάλογης με τις ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και μέχρι την λήξη της Πράξης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτή παραταθεί, με τους πρώτους: Ευανθία Μουρελάτου-Σκανδάλη και Παρασκευή Παπαγιάννη (ΙΔΑΧ ΕΚΠΑ) σε σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 04353/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον α) η κ. Π. Παπαγιάννη λάβει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ, β) οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού προβλέπονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του συγκεκριμένου έργου γ) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του και η κείμενη νομοθεσία και δ) το ύψος των αποδοχών τους θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ' όλη την διάρκεια αυτών.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα