ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:10/08/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Εξέταση ενστάσεων των κκ. Κ. Καρπούζου (23279/2017) και Αν. Κέπετζη (23106/2017) και έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αρ. 75857/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου
Ανακοινώνονται στην Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 75857/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου και των από 8/3/2017 (ΑΔΑ ΩΝΞΨ46ΨΖ2Ν-ΣΚΗ) και 8/3/2017 (ΑΔΑ Ω9ΗΥ46ΨΖ2Ν-ΣΓ6) αποφάσεών της, τα υπ' αριθ. 27869/2017 και 27868/2017 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν στην εξέταση α) της υπ' αρ. 23279/31.03 & 23706/2017 ένστασης της κ. Κ. Καρπούζου και β) της υπ' αρ. 23106/30.03.2017 ένστασης της κ. Αν. Κέπετζη.
........................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, αποδέχεται τα υπ' αριθ. 27869/2017 και 27868/2017 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν στην εξέταση α) της υπ' αρ. 23279/31.03.2017 ένστασης της κ. Κ. Καρπούζου και β) της υπ' αρ. 3106/30.03.2017 ένστασης της κ. Αν. Κέπετζη και επικυρώνει τις από 8/3/2017 (ΑΔΑ ΩΝΞΨ46ΨΖ2Ν-ΣΚΗ) και 8/3/2017 (ΑΔΑ Ω9ΗΥ46ΨΖ2Ν-ΣΓ6) αποφάσεις της καθώς δεν τροποποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα