ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:19/06/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση πρακτικού απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 27890/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια α) της υπ’ αριθ. 27890/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών και β) των από 22/05/2017, 06/06/2017 και 07/06/2017 Πρακτικών της Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 10/05/2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (6ΔΛΑ46ΨΖ2Ν-176).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τους πίνακες μοριοδότησης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των κάτωθι ανά ειδικότητα και σειρά κατάταξης, ως εξής:
Για την Ειδικότητα 1:
Α/Α Σύνολο μορίων Επώνυμο Όνομα Αρ. Πρωτ.
1 96 ΔΑΜΠΑ ΦΑΝΗ 32213/2017
2 94 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 33675/2017
3 91 ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 33735/2017
4 88 ΠΡΑΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 31672/2017
5 82,88 ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 32894/2017
6 79 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 33137/2017
7 74,98 ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 33799/2017
8 74,5 ΣΑΛΑΜΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 33743/2017
9 67 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33833/2017
10 64,88 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 33132/2017
11 64,5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΙΔΑ 33792/2017
12 51,52 ΜΕΪΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ 29300/2017
13 48,6 ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34110/2017
14 44,66 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32267/2017
15 43,02 ΝΙΠH ΜΑΡΙΑ ΕΛΒΙΝΑ 28337/2017
16 43,52 ΜΗΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 32893/2017
17 40 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 33235/2017
18 34,34 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32989/2017
19 31,98 ΦΑΚΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 32077/2017

Για την Ειδικότητα 2:
Α/Α Σύνολο μορίων Επώνυμο Όνομα Αρ. Πρωτ.
1 94 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 31192/2017
2 65 ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 32894/2017
3 61 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΙΔΑ 33792/2017
4 52 ΜΠΟΥΡΑ ΣΜΑΡΩ 33673/2017
5 49,5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 33174/2017
6 48 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33521/2017
7 44 ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 32293/2017
8 43,84 ΖΑΡΧΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 32305/2017
9 41 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33833/2017

Για την Ειδικότητα 3:
Α/Α Σύνολο μορίων Επώνυμο Όνομα Αρ. Πρωτ.
1 98 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 33674/2017
2 80 ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 31040/2017
3 78 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 33794/2017
4 75 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33833/2017
5 34,98 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33690/2017
6 28,98 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ 33058/2017
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.

Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει των ανωτέρω πρακτικών, αποφασίζει την έγκριση του πίνακα κατάταξης και την επιλογή των κάτωθι δυο (2) πρώτων για την Ειδικότητα 1, των κάτωθι δυο (2) πρώτων για την Ειδικότητα 2 και του κάτωθι ενός (1) για την Ειδικότητα 3, σε σειρά κατάταξης:
Για την Ειδικότητα 1: Δάμπα Φανή (96), Παπασπύρου Ελένη (94) με επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης ως εξής:
ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (91)
ΠΡΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (88)
ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (82,88)
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (79)
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (74,98)
ΣΑΛΑΜΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (74,5)
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (67)
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ (64,88)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΙΔΑ (64,5)
ΜΕΙΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ (51,52)
ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (48,6)
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (44,66)
ΝΙΠΥ ΜΑΡΙΑ (43,02)
ΜΗΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (43,52)
ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (34,34)
ΦΑΚΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (31,98)
Για την Ειδικότητα 2: Καβρουλάκη Μαρία (94), Πολυζώη Ευσταθία (65) με επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης ως εξής:
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΙΔΑ (61)
ΜΠΟΥΡΑ ΣΜΑΡΩ (52)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (49,5)
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (48)
ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (44)
ΖΑΡΧΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (43,84)
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (41)
Για την Ειδικότητα 3: Ηλιοπούλου Κων/να (98), με επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης ως εξής:
ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (80)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (78)
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (75)
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (34,98)
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ (28,98)
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’αρ. 25628/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον: α) η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού προβλέπεται στο εγκεκριμένο συμβόλαιο του συγκεκριμένου έργου, β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής της και γ) το ύψος των αποδοχών της θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια αυτών.

Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα