ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/06/2017
Κατηγορία:Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Υπολογισμός rate και ανθρωπομηνών απασχόλησης - Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τροποποίηθηκε το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά άτομο, το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 3.000€ ανά μήνα αντί του ποσού των 3.000€ ανά ανθρωπομήνα. Συνεπώς για τον υπολογισμό των μηνιαίων rates των μελών ΔΕΠ και των ΕΔΙΠ ακολουθούμε τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. Σας παραθέτουμε μια απλοποιημένη έκδοση της μεθόδου υπολογισμού των rates:

- Μέλη ΔΕΠ: (μεικτές αποδοχές)*(1720/774),

- ΕΔΙΠ: (μεικτές αποδοχές)*(1720/946).

Γνωρίζοντας το μηνιαίο rate των μελών ΔΕΠ και των ΕΔΙΠ, βρίσκεστε σε θέση να προσδιορίσετε το ύψος των ανθρωπομηνων τους στο έργο, διαιρώντας τη συνολική αμοιβή (για όλη τη διάρκεια του έργου) τους με το μηνιαίο rate. Σας προτρέπουμε να προβείτε στον ως άνω υπολογισμό, προκειμένου να αποτραπούν πιθανά προβλήματα σε περίπτωση έγκρισης του έργου σας.

Προηγούμενη σελίδα