ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:18/05/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 63865./2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω8ΒΜ46ΨΖ2Ν-ΙΩΚ) μετά από εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων κ.κ. Ρουμπή Νικόλαου και Κουρτίδη Παύλου επί του Πρακτικού αξιολόγησης για την ειδικότητα 2. Επόπτες/επόπτριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου ενισχυτικών δράσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με αριθμό 63865/2016 και ΑΔΑ Ω8ΒΜ46ΨΖ2Ν-ΙΩΚ ..............................
..................................
αναφορικά με τις ενστάσεις των κ.κ. Ρουμπή Νικόλαου και Κουρτίδη Παύλου επί του υπ’ αρ. 15584/2017 Πρακτικού επιλογής και Αξιολόγησης και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.
......................................................
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση επί τη βάσει της υπ’αρ. 33246/2017 εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με τις ενστάσεις των κ.κ. Ρουμπή Νικόλαου και Κουρτίδη Παύλου επί του υπ’αρ. 15584/2017 Πρακτικού επιλογής και Αξιολόγησης και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, αποφασίζει :
α. την απόρριψη της υπ.αριθ. 25762/2017 ένστασης του κ. Ρουμπή Νικόλαου για τους λόγους που αναφέρει εκτενώς στο πρακτικό της,
β. την έγκριση της πρόσβασης του κ. Ρουμπή Νικόλαου στα έγγραφα των υποψηφίων που κλήθηκαν για συνέντευξη, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρες 10.00-16.00 στο κτίριο ΚΕΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
γ. τη γνωστοποίηση στον κ. Ρουμπή Νικόλαο των ονομάτων των μελών της επιτροπής αξιολόγησης,
δ. την απόρριψη της υπ.αριθ. 26866/2017 ένστασης του κ. Παύλου Κουρτίδη, για τους λόγους που αναφέρει εκτενώς στο πρακτικό της,
ε. την τροποποίηση του πίνακα μοριοδότησης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των κάτωθι, της ειδικότητας 2. Επόπτες/επόπτριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου ενισχυτικών δράσεων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την υποψηφιότητα του κ. Σιγούρου Ιωάννη, η πρόταση του οποίου εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον αρχικό πίνακα μοριοδότησης, ως εξής:
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα