ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/03/2017
Κατηγορία:Αποτελέσματα Προτάσεων
Έγκριση απασχόλησης ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 50808/2016, ΑΔΑ: 69ΙΨ46ΨΖ2Ν-ΚΘ7 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Έσοδα από δίδακτρα ΠΜΣ με τίτλο: Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 50808/2016, ΑΔΑ: 69ΙΨ46ΨΖ2Ν-ΚΘ7) για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας για την κάλυψη μίας (1) θέσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έσοδα από δίδακτρα ΠΜΣ με τίτλο: Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή», ανακοινώνεται το από 14.11.2016, Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων, το οποίο αιτείται την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας με την συνεργάτιδα που επιλέχθηκε για την εν λόγω θέση και ειδικότερα την κα Μαρία ΡΗΓΑ, επειδή πληρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα.

Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
α. το από 14.11.2016, Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας για την κάλυψη μίας (1) θέσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έσοδα από δίδακτρα ΠΜΣ με τίτλο: Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, Μαστοράκο Γεώργιο,
β. την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου όπως αυτή διατυπώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 50808/2016, ΑΔΑ: 69ΙΨ46ΨΖ2Ν-ΚΘ7) για υποβολή προτάσεων κατάρτισης σύμβασης εργασίας κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και αποφασίζει την σύναψη σύμβασης εργασίας ως ακολούθως:
- για την πλήρωση μίας (1) θέσης γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης για την εκτέλεση του ως άνω έργου: την κα. Μαρία ΡΗΓΑ, με σύναψη σύμβασης εργασίας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης με ανώτατη διάρκεια 2 ετών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον: α) η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού προβλέπεται στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής τους και γ) το ύψος των αποδοχών τους θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια αυτών.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα