ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/03/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 78767/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ07Τ46ΨΖ2Ν-Ν9Ι)
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με αριθμό 78767/2016 και ΑΔΑ: Ψ07Τ46ΨΖ2Ν-Ν9Ι, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Monitoring the evolution and benefits of responsible research and innovation» και κωδικό 12850, διάρκειας μέχρι 27.05.2018, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κα. Ε. Τσιπούρη, το με αριθμό πρωτοκόλλου 10183/2017 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 23/09/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (52η συν.) και ΑΔΑ: 7ΒΑ746ΨΖ2Ν-Χ72.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τους πίνακες μοριοδότησης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των κάτωθι ανά ειδικότητα και σειρά κατάταξης, ως εξής:
Ειδικότητα 1 Επιστημονικός Συνεργάτης
1.-Μιχαλάτου Ευαγγελία
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου (27/05/2018) με την μοναδική υποψήφια, Μιχαλάτου Ευαγγελία,..............................
.....................................................................................................................
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα