ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/02/2017
Κατηγορία:Λοιπές Ανακοινώσεις
Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος εγκρίθηκε με την από 04/07/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και την από 13/12/2016 τροποποίηση αυτής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Διαδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας
Ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών αίτημα της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτριας Ελ. Καραμαλέγκου, με το οποίο ζητά:
1. την ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την από 04/07/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και την από 13/12/2016 τροποποίηση αυτής, λόγω αλλαγής των όρων της προκήρυξης και
2. την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Διαδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας, με νέους όρους.

Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, κάνει δεκτό το αίτημα της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτριας Ελ. Καραμαλέγκου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και αποφασίζει:
1. την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του Διαδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας, που εγκρίθηκε με την από 04/07/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και την από 13/12/2016 τροποποίηση αυτής, λόγω αλλαγής των όρων της προκήρυξης , και
2. την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με νέους όρους, εφόσον αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του και καλύπτεται από το ταμειακό του υπόλοιπο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (ΚΥΑ 679/96 όπως ισχύει σήμερα, ν. 2413/96).
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα