ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:16/02/2017
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’αρ. 53391/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞ46ΨΖ2Ν-ΔΩΣ)
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με αριθμό 53391/2016 και ΑΔΑ: Ψ6ΗΞ46ΨΖ2Ν-ΔΩΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Exploitation of microbial biodiversity for the discovery and development of novel cosmeceutical agents», διάρκειας από 1.11.2013 έως 30.10.2017, με κωδικό 12150 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγ. του Τμήματος Φαρμακευτικής, Φωκιαλάκη Ν., το με αριθμό πρωτοκόλλου 03195/2017 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής που ορίστηκε με την από 23/09/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (52η συν.) και ΑΔΑ: Ψ44Ζ46ΨΖ2Ν-0Ο7

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τους πίνακες μοριοδότησης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των κάτωθι ανά ειδικότητα και σειρά κατάταξης, ως εξής:

Ειδικότητα 1 Διοικητική/Γραμματειακή Υποστήριξη
1. Μακροπούλου Αικατερίνη
2. Καρανικόλας Νικόλας
3. Κωτσάκης Βασίλειος
4. Νίπη Μαρία Ελβίνα
5. Κιτσάρα Γιαννούλα
6. Οικονομοπούλου Μάρθα
7. Μανουσάκη Ελεάνα

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή τους.
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, επί τη βάσει του ανωτέρω πρακτικού αποφασίζει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 10 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του, με την πρώτη σε σειρά κατάταξης κα Μακροπούλου Αικατερίνη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’αρ. 53391/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ΑΔΑ: Ψ6ΗΞ46ΨΖ2Ν-ΔΩΣ, εφόσον α) η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού προβλέπεται στο εγκεκριμένο συμβόλαιο του συγκεκριμένου έργου β) τηρούνται οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψής της και γ) το ύψος των αποδοχών της θα είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπουν η ελληνική νομοθεσία και οι οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και με την προϋπόθεση ότι, με την έγκριση και πριν την υπογραφή των συμβάσεων έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια αυτών.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα