ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ

Σε εφαρμογή των άρθρων 21 επ. του ν. 4521/2018 εκδόθηκε η Πρόσκληση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας έχει ως σκοπό την παροχή ηθικού και δεοντολογικού επιπέδου εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ίδρυμα. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από πέντε μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και από δύο εξωτερικά μέλη, τα οποία θα έχουν εμπειρία σε θέματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος. Η θητεία της Ε.Η.Δ.Ε είναι τριετής. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Επιτροπή.

24/7/2018
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την από 18.7.2018 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 55164/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. H υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail protocol@elke.uoa.gr. Οι λοιποί όροι της πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.

9ΞΙΥ46ΨΖ2Ν-Δ3Η (αναρτημένη πρόσκληση ΕΗΔΕ)

Πληροφορίες : 210- 7275070 - 5078