ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ

Θεσμικό πλαίσιο και σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας έχει ως σκοπό την παροχή ηθικού και δεοντολογικού επιπέδου εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ίδρυμα. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα από πέντε μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και από δύο εξωτερικά μέλη, τα οποία θα έχουν εμπειρία σε θέματα ηθικής, βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος. Η θητεία της Ε.Η.Δ.Ε είναι τριετής. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Επιτροπή.


Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης με δυνατότητα υποβολής έως 15/10/2019
Σε εφαρμογή των άρθρων 21 επ. του ν. 4521/2018 εκδόθηκε η Πρόσκληση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 18η/2018-2019 Πράξη Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως άνω Επιτροπής απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους της Ε.Η.Δ.Ε, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος αυτής (προερχόμενα από τα εξωτερικά μέλη) και για το λόγο αυτό η πρόσκληση επαναπροκηρύχθηκε για το μέρος που αφορά αποκλειστικά την επιλογή ενός (1) τακτικού εξωτερικού μέλους (με το αντίστοιχο αναπληρωματικό του).

Η πρόσκληση λήγει κατόπιν σχετικής παράτασης στις 15.10.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: protocol@elke.uoa.gr

ΩΚ8Χ46ΨΖ2Ν-ΥΔΨ
Ω1ΙΗ46ΨΖ2Ν-ΞΞ2 Παράταση ΕΔΗΕ
ΨΛΛΗ46ΨΖ2Ν-ΚΡ6 Πρόσκληση επαναπροκήρυξη ΕΗΔΕ
99ΧΗ46ΨΖ2Ν-ΦΦΓ Έγκριση τρίτης παράτασης της προθεσμίας

Πληροφορίες : 210- 7275070 - 5078