ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Στοιχεία Αντιπρόεδρου Πράξεις ορισμού/εκλογής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητες Αντιπρόεδρου

Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς του Τμήματος  ΣΕΦΑΑ

ΦΕΚ 1340/6-4-2021 (Τεύχος Β’)
  • Η υπογραφή συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού (έργου, εργασίας κ.λπ.).
  • Η υπογραφή συμβάσεων υποτροφίας.
  • Η υπογραφή συμβάσεων πρακτικής άσκησης.
  • Η υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων φυσικών προσώπων.
  • Η έκδοση αποφάσεων απευθείας ανάθεσης για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
  • Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
  • Η υπογραφή δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
  • Η υπογραφή των συμβάσεων με φορείς χρηματοδότησης και πάσης φύσεως συμβάσεις με συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, χορηγίες, δωρεές, συμβάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας για τα έργα που Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
  • Η υπογραφή συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.